การจัดเรียงอิเล็กตรอน


1.1.2  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
               จากการศึกษาแบบจำลองอะตอม ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง เรียกว่า สมการคลื่น คำนวณค่าพลังงานของอิเล็กตรอน ทำให้ทราบว่า อะตอมประกอบด้วยนิวตรอน และโปรตอนรวมกันในนิวเคลียส มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบ ๆ และจัดเรียงเป็นชั้น ๆ ในรูประดับพลังงานต่างกัน
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอมมี 2 แบบ คือ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานหลัก และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานย่อย
Ø การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานหลัก
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.         จำนวนอิเล็กตรอนมากสุดที่มีในแต่ละระดับพลังงาน จะมีค่าเท่ากับ  2n2  เมื่อ เป็นตัวเลขแสดงระดับพลังงาน เช่น ในระดับพลังงานที่ 1 มีจำนวนอิเล็กตรอนมากสุด  2 อิเล็กตรอน
           ในระดับพลังงานที่ 2 มีจำนวนอิเล็กตรอนมากสุด 8 อิเล็กตรอน
สูตรสำหรับหาจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานใช้ได้เฉพาะ n = 1 – 4  เท่านั้น n = 5 ใช้สูตรนี้หาไม่ได้ ในระดับพลังงานที่ 5 – 7 จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานมีได้มากที่สุด 32 ตัว เท่านั้น
2.         อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในระดับพลังงานที่ต่างกันจะมีพลังงานไม่เท่ากัน อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่ 1 ใกล้นิวเคลียสมีพลังงานน้อยที่สุด และจะมีพลังงานมากขึ้นในระดับพลังงานถัดออกมา
3.         การจัดเรียงอิเล็กตรอนจะต้องจัดอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานต่ำสุดก่อน
4.         อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานสูงสุดของแต่ละอะตอมของธาตุ เรียกว่า เวเลนต์อิเล็กตรอน  (Valence Electron)  และจะมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
5.         ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุมีความสัมพันธ์กับตารางธาตุ คือ จำนวนระดับพลังงานของอะตอมของธาตุบอก คาบ และจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนบอกหมู่ เช่น
Na             มีการจัดอิเล็กตรอน = 2  8  1
Na มีการจัดระดับพลังงาน 3 ระดับ บอกให้ทราบว่าอยู่คาบ 3
Na มีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด 1 ตัว บอกให้ทราบว่ามีเวเลนต์อิเล็กตรอน = 1 และอยู่ในหมู่ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น